EX STUDENTS OF SAINIK SCHOOL IMPHAL
(ADM NO. 1 - 250)
ADM NO NAME ADDRESS STATE
1 Th Nabakumar Singh Wangkhei Keithel Ashangbi, Imphal Manipur
2 S Khandabihari Singh Uripok Naoremthong Laishram Leikai, Imphal Manipur
3 Ksh Bimol Singh Sagolband Thingom Leikai, Imphal Manipur
4 L Nirendra Singh Kongba Bazar, Imphal Manipur
5 N Samarjit Singh Bamon Leikai Mange Makhong, Imphal Manipur
6 Kh Dilipkumar Singh Sagolband Nepra Manjor Leikai, Imphal Manipur
7 T Sunil Sinha Kwakeithel Thiyam Leikai, Imphal Manipur
8 P Shamu Singh Heingang Makha Leikai, Imphal Manipur
9 Th Nungsi Singh Kontha Khabam, Imphal Manipur
10 M Rajamani Singh Heingang Makha Leikai, Imphal Manipur
11 Th Biren Singh Kontha Achambi Leikai Manipur
12 P Bare Singh Heingang Makha Leikai, Imphal Manipur
13 K Somorjit Singh Yaiskul Hiruhanba Leikai, Imphal Manipur
14 T Devananda Sharma Kongpal Poromopat Khsetri Leikai, Imphal Manipur
15 M Janaki Singh Wabgai Leirak Achouba Manipur
16 L Jogendra Singh Thangmeiband Khomdram Selulungba Leikai, Imphal Manipur
17 Ksh Minaketan Singh Chingamakha Meisnam Leikai, Imphal Manipur
18 H Rajen Singh Chingamathak Nameirakpam Leikai, Imphal Manipur
19 L Rajendra Singh Chingamathak Chongtham Leikai, Imphal Manipur
20 Kh Bino Singh Heingang Makha Leikai, Imphal Manipur
21 L Priochand Singh Chingamakha Liwa Lambi Boroi Makhong, Imphal Manipur
22 John David New Bazar, Chirachandpur Manipur
23 L Hangthanmang Upper Lamka, Churachandpur Manipur
24 M Tomba Singh Singjamei Chingamakha Chongtham Leikai, Imphal Manipur
25
26 S Kapanghui Dhungrei Jang, Ukhrul Manipur
27 Nepuni Kaikho Pudunamai Village, Mao Manipur
28 K Dawningson Dewlaland, Imphal Manipur
29 Adibou Newmei Tamei Aimol, Tamenglong Manipur
30 R Pant Moyon Liwa Changning Manipur
31 S Chitaranjan Singh Chingamathak Pishum Leirak, Imphal Manipur
32 S Kishore Singh Nongmeibung Wangkheirakpam Leikai, Imphal Manipur
33 A T Nungate New Lambulane, Imphal Manipur
34 Sukhdev Raj Bhatia Thangal Bazar, Imphal Manipur
35 G Longmei Minuthong Naga Village, Imphal Manipur
36 P Kumar Sharma Chingmeirong Nepali Colony, Imphal Manipur
37 R Ramyai Vikas Tolloi, Ukhrul Manipur
38 T Lianmang Hill Town, Churachandpur Manipur
39 P Kipgen Uyung Makhong, Moirang Manipur
40 Y Junu Singh Yaiskul, Imphal Manipur
41 L Kipgen Old Lambulane, Imphal Manipur
42 H Hotovi Sema Kohima Nagaland
43 K Hokheto Sema Kohima Nagaland
44 Gopal Singh Thapa Kohima Town Nagaland
45 I Tiakaba Ao Kohima Nagaland
46 Neivetso Venu Kohima Town Nagaland
47 Ketuoravi Chuse Phesama Village Nagaland
48 T Limaba Ao Mukokchung Nagaland
49 Ramoi Zeliang Heleiwa Village, Kohima Nagaland
50 Anand Lama Kohima Nagaland
51 Meguoselhou Angami Kohima Nagaland
52 T Robindro Sharma Kongpal Porompat Ksherti Leikai, Imphal Manipur
53 B Singhjit Sharma Kongpal Khaidem Leikai, Imphal Manipur
54 Keisham Sarat Singh Keishampat Mutum Leirak, Imphal Manipur
55 Maibam Sumarjit Singh Phoijing Chingning, Nambol Manipur
56 N Sashikanta Singh Thangmeiband meisnam Leikai, Imphal Manipur
57 Y Radhakishore Singh Haobam Marak Chingtham Leikai, Imphal Manipur
58 W Somorendro Singh Wangoi Bazar Wahengbam Leikai, Imphal Manipur
59 A Narsing Singh Nipakeithel, Imphal Manipur
60 K Somchandra Sharma Kongba Khsetri Leikai, Imphal Manipur
61 O Saratchandra Singh Khongman Okram Leikai Kitna Panung, Imphal Manipur
62 O Ibotombi Singh Khongman Okram Leikai Kitna Panung, Imphal Manipur
63 T Bangkabihari Singh Uripok Achom Leikai, Imphal Manipur
64 P Ramakanta Singh Kwakeithel Tkokchom Leikai, Imphal Manipur
65 T Norenjit Singh Khwai Lalambung Makhong, Imphal Manipur
66 Shiva Kumar Basnet 4th Bn AR Manipur
67 Kh Brajamani Awang Sekmai Manipur
68 S Ranbir Singh Hiyangthang, Imphal Manipur
69 M Mashajit Singh Khongman Moirang Pandit Leikai, Imphal Manipur
70 S Ashok Kumar Singh Keishampat Thokchom Leikai, Imphal Manipur
71 L Ibotombi Singh Thangmeiband Khomdram Selungba Leikai, Imphal Manipur
72 Ch Hemchandra Singh Phubala Manipur
73 Khomthalang Dewlaland, Imphal Manipur
74 RK Biswanath Singh Singjamei Makha Thongam Leikai, Imphal Manipur
75 Agwaseng Kent Rengma Kohima Nagaland
76 Hikiya Rengma Kohima Nagaland
77 P Khetoi Sema Zunheboto Nagaland
78 T C Ngullie Wakha Nagaland
79 P Kiyelu Sema Zunheboto Nagaland
80 Chumbemo Kikon Lotha Kohima Nagaland
81 Nchumthung Ngully Kohima Town Nagaland
82 K Hukheto Sema Makokchung Nagaland
83 Hem Bahadur Thapa 3 AR Manipur
84 Kechongol Jakhama Village Nagaland
85 Nuhuta Kohima Nagaland
86 Keviletuo Angami Kohima Nagaland
87 Sevoto Kohima Nagaland
88 Ratan Chetri Chandmari, Kohima Nagaland
89 Neizodilhou Solo Dimapur Nagaland
90 Keneinguzo Angami Dimapur Nagaland
91 Kezhangulie Angami Dimapur Nagaland
92 Razouvotuo Kire Dimapur Nagaland
93 Ch Joyraj Singh Nongmeibung, Imphal Manipur
94 R K Jain Kohima Nagaland
95 Gusmsor Ango Siang Arunachal Pradesh
96 Tagong Ketan Siang Arunachal Pradesh
97 Salam Singhajit Singh Keishampthong Hodam Leirak, Imphal Manipur
98 M Yarenthung Wokha Nagaland
99 Amrit Lama Kohima Nagaland
100 Thungochathung Wokha Town Nagaland
101 Bendangwabang Phek Nagaland
102 K Ihevi Sema Kohima Nagaland
103 Atovi Sema Zunheboto Nagaland
104 Kevi Podi Kohima Nagaland
105 Kedalyhu Tseminyu Nagaland
106 Yangungshan Wokha Nagaland
107 Khrutsoi Kohima Nagaland
108 S Sumangol Singh Uchiwa Manipur
109 Tadung Beyong Bameng, Kameng Arunachal Pradesh
110 Dera Natung Seppa, Kameng Arunachal Pradesh
111 Ksh Shyam Kesho Singh Kakching Khullen Manipur
112 L Shamo Singh Pangei, Imphal Manipur
113 Khoisnam Amar Kumar Singh Malom Tuliyaima Manipur
114 Angom Suryakanta Singh Brahmapur Nahabam, Imphal Manipur
115 A Kirti Sharma Brahmapur Aribam Leikai, Imphal Manipur
116 N Nabakiswar Singh Kakching Manipur
117 K Devdas Singh Khomidok Manipur
118 Ng Kismet Singh Loklaobung, Imphal Manipur
119 Nepram Vikramjit Singh Heirongoithong Bazar, Imphal Manipur
120 S Santosh Singh Thangmeiband Khondram Leikai, Imphal Manipur
121 N Debachandra Singh Kabowakching Manipur
122 S Ibohal Singh Sayang Road, Sagolband, Imphal Manipur
123 T Nilamani Singh Khwai Lalambung Makhong, Imphal Manipur
124 M Shangkar Singh Singjamei Chingamakhong Chongtham Leikai, Imphal Manipur
125 Kuru Sera Ziro, Subansiri Arunachal Pradesh
126 Kh Rajen Singh Singjamei Wangma Kongba Road, Imphal Manipur
127 S Biswarup Sharma Kakching Khullen Manipur
128 W Gokul Chandra Sharma Moirangkhom Chingakham Leikai, Imphal Manipur
129 L Shyamananda Khagempalli Huidrom Leikai, Imphal Manipur
130 Kh Nabakishore Singh Sagolband Nepram Manjor Leikai, Imphal Manipur
131 S Brajamani Singh Wangjing Manipur
132 S Jibon Kumar Singh Tekcham, Khongjom Manipur
133 Ph Lokendro Sharma Sagolband Nepram Manjor Leikai, Imphal Manipur
134 Ch Jouchandra Singh Kwakeithel Thaonaojam Leikai, Imphal Manipur
135 L Ashananda Singh Chingtham Leikai, Imphal Manipur
136 S Rajen Singh Sagolband, Imphal Manipur
137 S Imocha Wangkhei Keithel Ashangbi, Imphal Manipur
138 Ch Oken Kumar Singh Singjamei Chingamakha, Imphal Manipur
139 S Ranjit Singh Singjamei Bheigyabati Leikai, Imphal Manipur
140 S Sunilkumar Singh Khagempalli Pankha, Imphal Manipur
141 Th Ashu Singh Kwakeithel Thiyam Leikai, Imphal Manipur
142 A Sukumar Singh Keinou Manipur
143 T Jeetendra Singh Uripok Khaidem Leikai, Imphal Manipur
144 Kammei Gangwang Kabui Keishampthong, Imphal Manipur
145 Thongkhothang Kuki Molkon Manipur
146 Yanbemo Lotha Wokha Nagaland
147 Summey Chhetri Midland, Kohima Nagaland
148 Kheki-Ho Sema Mokokchung Nagaland
149 H Kakuto Mokokchung Nagaland
150 Huskha Khetoi Village, Zunheboto Nagaland
151 Lhouvizotuo Kohima Nagaland
152 Letkholal Hangshing Molum Village, Kohima Nagaland
153 Tokheho Sema Mokokchung Nagaland
154 H Sukaho Dimapur Nagaland
155 Amen Aier Imomenga Mokokchung Nagaland
156 Chingba Aier Mokokchung Nagaland
157 Binchilothong Rengma Kohima Nagaland
158 Ruben Kohima Nagaland
159 Tamang Gyati Ziro, Subansiri Arunachal Pradesh
160 Deb Burma Agartala Tripura
161 S Mongyamba Singh Singjamei Waikhom Leikai, Imphal Manipur
162 W Ranbir Singh Keishampthong Moirangningthou Leirak, Imphal Manipur
163 Bisar Lingi Lohit Arunachal Pradesh
164 Saikhom Kumar Singh Khangabok Mayai Leikai Manipur
165 Kh Jeevan Kumar Singh keishampthong Hodam Leirak, Imphal Manipur
166 N Basant Kumar Kakching Senapati Leikai, Imphal Manipur
167 W Sando Singh Brahmapur Guru Aribam Leikai, Imphal Manipur
168 Naorem Raju Singh Singjamei Chingamakha, Imphal Manipur
169 A Cheithung Lotha Wokha Nagaland
170 Tsabemo Ngully Kohima Nagaland
171 L Mongliba Aier Kohima Nagaland
172 Kevisa Kense Kohima Nagaland
173 Tongchinmang Tuensang Nagaland
174 Khaizalal Kuki Tuensang Nagaland
175 Erebe Lungalang Kohima Nagaland
176 Kovilhu Angami Kohima Nagaland
177 Yhusinlo Tep Rengma Kohima Nagaland
178 Tsenthungo Lotha Wakha Nagaland
179 Thungdemo Patton Dimapur Nagaland
180 Nsanthung Ezung Wakha Nagaland
181 Kakuto Zhimoni Kohima Nagaland
182 Bendangwati Ao Mokokchung Nagaland
183 Imkumzukba Jamir Kohima Nagaland
184 Bhim Bahadur Chetri Kohima Nagaland
185 RK Shantikumar Singh Soibam Leikai, Imphal Manipur
186 N Sanjib Singh Sagolband Tera Keithel Pukhri Mapal, Imphal Manipur
187 M Shyam Kumar Singh Kakching Bazar Manipur
188 M Bishwambhar Singh Leimaram Manipur
189 Akoijam Jutin Singh Ningombam Mayai Leikai, Imphal Manipur
190 L Indramani Singh Ningthem Pukhri Mapal, Imphal Manipur
191 Ksh Kumarjit Singh Keishampthong Elangbam Leikai, Imphal Manipur
192 Y Manibabu Singh Kakching Khullen Manipur
193 Y Nando Singh Kakching Khullen Paji Leikai Manipur
194 Ph Yaima Singh Sagolband Khomnam Leirak, Imphal Manipur
195 S Saratchandra Singh Kwakeithel Soibam Leikai, Imphal Manipur
196 H Homendro Singh Sagolband Yengkhom Leirak, Imphal Manipur
197 N Ibungochoubi Singh Uripok Ningthokhong Leikai, Imphal Manipur
198 Gautam Kumar Chhetri Kohima Nagaland
199 Deepak Kumar Chhetri Kohima Nagaland
200 L Kunjabihari Singh Heingang Mayai Leikai, Imphal Manipur
201 Hage Bida Ziro, Subansiri Arunachal Pradesh
202 Hage Pillia Ziro, Subansiri Arunachal Pradesh
203 Kuru Rika Ziro, Subansiri Arunachal Pradesh
204 Tazo Kamda Kamda, Daparijo Arunachal Pradesh
205 Rachob Taba Seppa, Kameng Arunachal Pradesh
206 Kunja Manjo Roing, Lohit Arunachal Pradesh
207 L Tarachand Singh Chingamakha, Imphal Manipur
208 L Shyama Nanda Singh Tekcham, Khongjom Manipur
209 Y Shyamchander Singh Kakching Khullen Manipur
210 Y Ashokumar Singh Kakching Khullen Mayai Leikai Manipur
211 Y Babuyaima Singh Kakching Khullen Manipur
212 Ksh Nobo Singh Kakching Khullen Mayai Leikai Manipur
213 Ksh Binod Kumar Singh Kakching Khullen Paji Leikai Manipur
214 RK Gambhirsana Singh Haobam Marak Ngangom Leikai, Imphal Manipur
215 L Shyamananda Singh Thangmeiband Leiran Hanjaba Leikai, Imphal Manipur
216 Rajesh Kumar Singh Uripok Yambem Leikai, Imphal Manipur
217 W Ranjan Singh Khongman, Imphal Manipur
218 Th Jogendra Singh Wangjing Manipur
219 M Chittaranjan Singh Keishampat Thokchom Leikai, Imphal Manipur
220 O Arun Kumar Singh Kwakeithel Moirangpurel, Imphal Manipur
221 A Kaku Singh Kakwa Huidrom Leikai, Imphal Manipur
222 Ksh Rameshwar Singh Kakching Khullen Mayai Leikai Manipur
223 S Kishorechand Singh Pishum Ningom Leirak, Imphal Manipur
224 L Ranjit Singh Khangabok Awang Leikai Manipur
225 L Biren Singh Uripok Sinam Leikai, Imphal Manipur
226 M Rana Kumar Kakching Wairi Manipur
227 N Jayanta Kumar Singh Thangmeiband DM College Gate, Imphal Manipur
228 T Radheshyam Singh Heirok Khunou Manipur
229 Y Gitchandra Singh Keishampat Leimajam Leikai, Imphal Manipur
230 L Kammei Thangmeiband Naga Colony, Imphal Manipur
231 L Surchandra Singh Haobam Marak Irom Leikai, Imphal Manipur
232 L Nando Singh Tekcham, Khongjom Manipur
233 H Premchand Singh Kakching Bazar Manipur
234 S Setha Singh Tekcham, Khongjom Manipur
235 RK Dayananda Singh Ningthoukhong Manipur
236 Y Binoi Kumar Singh Yumnam Leikai, Imphal Manipur
237 Y Ramdiyu Singh Khundrakpam, Imphal Manipur
238 Kh Bhabeshor Singh Potshangbam Manipur
239 A Shantikumar Singh Yaiskul Chingakham Leikai, Imphal Manipur
240 W Thoiba Singh Sainik School Imphal campus Manipur
241 A Bhorot Singh Khundrakpam Mayai Leikai, Imphal Manipur
242 Adam Rengma Kohima Nagaland
243 Nobin Chetri Kohima Nagaland
244 Medokul Sophie Kohima Nagaland
245 Benoy Singha Kohima Nagaland
246 A Bimol Singh Khundrakpam Mayai Leikai, Imphal Manipur
247 Th Hemanta Singh Kakching Khullen Manipur
248 L Saratchandra Singh Khangabok Awang Leikai, Imphal Manipur
249 Th Norendra Singh Khundrakpam, Imphal Manipur
250 M Rabi Singh Khongman, Imphal Manipur